ANVÄNDARVILLKOR FÖR ANNONSÖRER

Dessa allmänna villkor gäller för avtal om upplåtelse av reklamutrymme av Nenda AB, org.

nr: 559156-6590, (nedan benämnt ”Nenda”).

1. HUR MAN BOKAR REKLAMUTRYMME

A. Orderbekräftelse och offert

Bokning av reklamutrymme ska ske skriftligen av annonsör, mediebyrå eller reklambyrå (nedan

”Kunden”). En bokning är bindande när Nenda översänt skriftlig orderbekräftelse till Kunden.

Kunden ska framställa eventuella invändningar mot orderbekräftelsen skriftligen senast inom

åtta (8) dagar från mottagandet av orderbekräftelsen. Orderbekräftelsen ska innehålla uppgifter

om produkt, frekvens, antal annonsytor, period och pris. Avtalat pris gäller med reservation för

förändringar i gällande lagstiftning beträffande skatter och avgifter avseende försäljning av

reklam. Offerter från Nenda är giltiga i 30 dagar och visar nettopris till kund innan eventuell

mediebyråersättning.

B. Avbokning

Kunden har rätt att avboka reklamutrymme på följande villkor: Avbokning ska ske skriftligen och

anses ha skett den dag den mottagits av Nenda. En avbokning ska göras senast 6 veckor (30

arbetsdagar) före reklamperiodens början. Om bokningen avser flera reklamperioder ska

avbokningen ske senast 6 veckor (30 arbetsdagar) före den första reklamperiodens början. Om

avbokning sker senare än vad som anges i föregående stycke, ska Kunden betala full ersättning

motsvarande det totala pris som överenskommits för kampanjen och som angivits på översänt

skriftlig orderbekräftelse. Nenda har rätt att fakturera Kunden när avbokningen gjorts och

betalning skall ske inom 30 dagar.

C. Avbokning – Analogt

För de fall Kunden har beställt reklamutrymme som inte innefattar audiovisuellt innehåll har

Kunden rätt att avboka reklamutrymme på följande villkor: Avbokning ska ske skriftligen och

anses ha skett den dag den mottagits av Nenda. En avbokning ska göras senast 8 veckor (40

arbetsdagar) före reklamperiodens början. Om bokningen avser flera reklamperioder ska

avbokningen ske senast 8 veckor (40 arbetsdagar) före den första reklamperiodens början. Om

avbokning sker senare än vad som anges i föregående stycke, ska Kunden betala full ersättning

motsvarande det totala pris som överenskommits för kampanjen och som angivits på översänt

skriftlig orderbekräftelse. Om Nenda före uppsägningen har haft kostnader för framtagande av

beställt reklammaterial äger Nenda rätt till full kompensation för sådana kostnader. Nenda har

rätt att fakturera Kunden när avbokningen gjorts och betalning skall ske inom 30 dagar.

2. TILLHANDAHÅLLANDE AV REKLAMMATERIAL

A. Kundens ansvar

Kunden garanterar att samtligt reklammaterial som tillställs Nenda innehas med äganderätt eller

fri förfoganderätt och är fritt från skadlig kod, t.ex. virus, trojanska hästar och maskar, och att

reklammaterialet står i överensstämmelse med vad som anges i punkt 4 nedan. Kunden

förbinder sig att ersätta och hålla Nenda skadeslöst för samtliga skador eller krav som uppstår för

Nenda med anledning härav.

B. Optimering av reklammaterialet

Kunden är införstådd med och godkänner att Nenda kan komma att anpassa eller redigeramaterialet för att förbättra uppspelningen. Kunden är medveten om att detta kan medföra vissa

förändringar avseende utseende och kvalitet i uppspelningen.

C. Materialleverans

Leveransen ska ske senast två (2) arbetsdagar före reklamperiodens början. Observera att

deadline för materialleverans kan vara mer än två (2) arbetsdagar vid tex dynamiska kampanjer,

mängden reklammaterial (antal annonser), särskild schemaläggning etc. Leveransen skall ske

enligt bifogad materialspecifikation och orderbekräftelse.

D. Materialleverans – Analogt

Leveransen ska ske senast tio (10) arbetsdagar före reklamperiodens början. Observera att

deadline för materialleverans kan vara mer än tio (10) arbetsdagar vid tex specifika kampanjer,

mängden reklammaterial (antal annonser). Leveransen skall ske enligt bifogad

materialspecifikation och orderbekräftelse.

E. Utebliven eller försenad materialleverans

Nenda har rätt till betalning inom avtalad tid även om Kunden inte levererar reklammaterialet

eller detta levereras för sent. Vid försenad materielleverans har Nenda rätt till att ta ut en extra

kostnad för t.ex. ökade transport- och/eller hanteringskostnader.

3. KAMPANJINFORMATION

A. Kampanjstart

Start av kampanj sker kl. 00.00 på överenskommet kampanjstartsdatum om inget annat

överenskommits. Start av kampanj sker på överenskommet kampanjstartsdatum om inget annat

överenskommits.

B. Försenad leverans av reklammaterial

Om Kunden levererar reklammaterial till Nenda senare än kl. 12.00 två (2) arbetsdagar före

reklamperiodens början eller senare än annan överenskommen tidpunkt, ansvarar inte Nenda för

att publicering sker enligt den ursprungliga tidsplanen. Publicering ska dock göras så snart som

möjligt. Uppstår extra kostnader på grund av sen leverans av reklammaterial, äger Nenda rätt att

debitera Kunden separat för dessa kostnader. Om Kunden levererar analogt reklammaterial till

Nenda senare än kl. 12.00 tio (10) arbetsdagar före reklamperiodens början eller senare än

annan överenskommen tidpunkt, ansvarar inte Nenda för att publicering sker enligt den

ursprungliga tidsplanen. Publicering ska dock göras så snart som möjligt. Uppstår extra kostnader

på grund av sen leverans av reklammaterial, äger Nenda rätt att debitera Kunden separat för

dessa kostnader.

C. Antal olika annonsmaterial/filmer

Totalpriset för en reklamperiod inkluderar obegränsad antal olika annonsmaterial/filmer och

byten.

D. Ansvar för felaktig materialdistribution

Om Nenda inte publicerar Kundens reklammaterial eller publicerar det felaktigt har Kunden rätt

till skälig kompensation. Kompensationen utgår genom att Kunden erhåller reklamutrymme till

ett värde som högst uppgår till Kundens hyra under reklamperioden. Nenda lämnar ingen garanti

för att platsen reklamutrustningen står på konstant är tillgänglig för allmänheten underkampanjtiden. Nenda reserverar sig för tillfälliga störningar, avspärrningar eller blockeringar

orsakade av annan än Nenda.

E. Reklam för konkurrerande verksamhet

Kunden är införstådd med att reklambudskap för verksamhet som konkurrerar med Kunden kan

förekomma under samma period men att Nenda verkar för att åtskilja annonsörerna så att man

inte ligger för tätt inpå varandra.

F. Avvikande leverans

Nenda har rätt att avvika med fem (5) procent på antalet spotar (impressions) för den totala

kampanjperioden pga. service utan att priset förändras. För analogt, har Nenda rätt att avvika

med fem (5) procent på antalet annonsytor pga. tex. service, ej möjligt att affischera pga. yttre

omständigheter, utan att priset förändras.

G. Analogt reklammaterial

Fastighetsägare, verksamhetsägare eller annan part med bestämmande rätt till plats där

annonsytan används, har rätt att i förväg granska och godkänna reklammaterialet, annonsör och

annonsbild före kampanjstart.

4. KUNDENS ANSVAR FÖR REKLAMENS INNEHÅLL

Innehållet i Kundens reklam får inte strida mot svensk lag, stå i överensstämmelse med God

Marknadsföringssed och i övrigt enligt Internationella Handelskammarens Grundregler för

reklam eller andra tillämpliga regler eller föreskrifter. Sådana tillämpliga regler kan innefatta

lokala föreskrifter. Nenda har rätt att i förväg granska reklammaterialet. Skulle reklammaterialet

bedömas som lagstridigt eller oetiskt äger Nenda rätt att vägra publicera detsamma. Kunden ska

ersätta Nenda för alla avgifter, skadestånd eller andra kostnader som Nenda drabbas av om

innehållet i Kundens reklam eller reklamen i övrigt strider mot tillämpliga lagar eller regler eller

innebär intrång i tredje mans rätt eller på annat sätt medför skada för Nenda. Kundens skyldighet

enligt denna bestämmelse gäller även reklammaterial som Nenda i förväg granskat utan att

framställa invändningar emot. Om bokat reklamutrymme inte kan utnyttjas av Kunden på grund

av att Kunden inte informerat sig om eller beaktat tillämpliga lagar och regler för reklamens

innehåll, har Nenda ändå rätt till full ersättning för reklamutrymmet.

5. HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

Kunden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som eventuellt kan

förekomma genom befattning med reklammaterialet. Kunden ansvarar för att personuppgifterna

behandlas enligt en giltig laglig grund samt att samtliga individer vars personuppgifter behandlas

har informerats om behandlingen och deras rättigheter enligt den allmänna

dataskyddsförordningen (GDPR) inklusive den behandling innebärande överföring av

personuppgifter till Nenda som anges i punkt 8. Nenda ansvarar inte för Kundens olovliga

personuppgiftsbehandling. Nenda är i dessa fall personuppgiftsbiträde och ska endast behandla

personuppgifterna för Kundens räkning och i enlighet med Kundens instruktion. Nenda ska vidta

lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas.

Kunden ska ersätta och hålla Nenda skadelös för samtliga kostnader, skador eller krav som

uppstår till följd av personuppgiftsbehandling enligt denna punkt. Nenda och Kunden ska ingå ett

separat personuppgiftsbiträdesavtal som i övrigt reglerar parternas skyldigheter och ansvar

gällandebehandlingen av personuppgifter, se Bilaga 1.6. ANSVARSBEGRÄNSNING

Nendas ansvar för brister i samband med publicering m.m. är särskilt reglerat i detta avtal.

Därutöver är Nendas ersättningsansvar begränsat till ersättning för direkt skada motsvarande ett

belopp maximalt uppgående till den avtalade ersättningen för den aktuella upplåtelsen eller

tjänsten. Indirekt skada, såsom utebliven vinst, följdförluster eller liknande, ersätts inte såvida

inte skadan uppkommit på grund av Nendas grova vårdslöshet eller uppsåtliga agerande. Nenda

är befriat från skadeståndsansvar och andra påföljder om fullgörande av åtagande enligt detta

avtal förhindras eller försvåras av ett hinder utanför Nenda kontroll såsom strejk, lockout,

epidemi, extrema väderleksförhållanden, energi- och råvarubrist, ingripande av myndighet eller

tredje man eller annan liknande omständighet. Om Kunden vill göra gällande en brist enligt detta

avtal ska Kunden lämna Nenda meddelande därom utan dröjsmål. Kunden får inte åberopa

brister senare än 30 dagar efter att den reklamperiod som bristen hänför sig till är slut.

7. BETALNING

Fakturering för reklamutrymme sker den sista arbetsdagen före den avtalade reklamperiodens

första dag. Nenda förbehåller sig rätten att kräva förskottsbetalning. Betalning ska vara Nenda

tillhanda tjugo (20) dagar efter fakturadatum. Detta gäller även vid långtidsförhyrt

reklamutrymme. Vid sen betalning debiteras dröjsmålsränta i enlighet med gällande räntelag.

8. ÖVRIGT

Nenda äger rätt att behandla reklammaterial samt att visa reklammaterialet i samband med bl.a.

redovisning av mätresultat i egna broschyrer och liknande samt på interna och externa

sammankomster där utomhusmediet diskuteras och marknadsförs. Nenda rätt att tillhandahålla

reklammaterialet till undersökningsinstitut att användas i samband med redovisningen av

reklammätningar utförda av dessa institut. Användningen inkluderar utläggandet av bilderna på

Internet. För denna behandling av reklammaterialet är Nenda personuppgiftsansvarig och

behandlingen sker efter överföring av personuppgifterna till Nenda och baseras på Nendas

behöriga intresse.

9. TVISTER

Tvister som uppstår i anledning av detta avtal ska slutligt avgöras genom Regler för Förenklat

Skiljeförfarande administrerat av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC).

Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm. Svensk lag ska tillämpas på tvisten.