ANVÄNDARVILLKOR GÄST

 1. Allmänt

Nenda AB (org.nr. 559156-6590) (”Nenda”) är en internetbaserad tjänst (”Tjänsten”) som ger dig som enskild användare (”Kunden”) en möjlighet att under en begränsad tid, för egen konsumtion, få tillgång till enstaka, eller paket av flera, filmer, TV-serier, TV-kanaler och annan audiovisuell underhållning (”Materialet”) som, från tid till annan, görs tillgängligt (i) för streaming via Nendas streamingplattform (”Plattformen”). För att Kunden ska få tillgång till Tjänsten krävs att Kunden accepterar dessa användarvillkor (”Användarvillkoren”). För att Kunden ska få tillgång till Materialet krävs att Kunden beställer Materialet via Plattformensamt erlägger betalning för utvalda delar av Materialet på sätt som framgår av instruktioner i Plattformen och av Användarvillkoren, samt att Nenda erhåller en bekräftelse av att betalning skett avseende utvalt Material.

Användarvillkoren, tillsammans med eventuella övriga villkor som anges vid tillhandahållandet av Materialet via Plattformen, utgör det avtal som gäller mellan Nenda och Kunden för användning av Tjänsten, inklusive alla funktioner och allt Material som Kunden beställer i anslutning därtill (”Avtalet”).

Vid beställning av Material via Tjänsten har Kunden tillgång till utvalt Material på den mottagarenhet där beställningen genomfördes för den tidsperiod som framgår vid beställningen.

 1. Priser och betalning

För utvalt Material ska Kunden betala den avgift som gäller vid tidpunkten för beställningen. Tillämpliga avgifter för det Material som ingår i Tjänsten framgår av den prislista återfinns på Plattformen. Prislistan kan komma att ändras från tid till annan. Samtliga avgifter är angivna inklusive moms och i svenska kronor (SEK).

Betalning för utvalt Material sker i samband med Kundens beställning av Materialet genom att den aktuella avgiften dras från det betalkort som Kunden har uppgivit, genom Swish eller värdekod eller annat för Tjänsten förekommande betalningssätt. Det är endast möjligt att genomföra beställning av utvalt Material om betalsättet som används innehåller tillräckliga medel för att täcka den avgift som utgår för det valda Materialet. De betalningssätt som kan användas framgår på Plattformen där beställning kan ske. Kunden bör notera att eventuella avgifter och ytterligare villkor kan gälla för användningen av vissa betalkort. Information om innehållet i sådana villkor tillhandahålls inte av Nenda.

 1. Ångerrätt

Kundens beställning av Material enligt Avtalet omfattas av lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Detta innebär bl.a. att Kunden har rätt att frånträda en beställning av Material inom ramen för Avtalet utan att ange något skäl (ångerrätt) inom 14 dagar från det att Kunden fått en bekräftelse av sin beställning (ångerfristen). För att utnyttja ångerrätten ska Kunden innan ångerfristens utgång meddela Nendas kundtjänst om att Kunden vill frånträda sin beställning (det räcker med att Kundens meddelande har skickats innan ångerfristen gått ut). Kunden kan även använda standardblanketten som Konsumentverket tagit fram och som finns tillgänglig på Konsumentverkets hemsida (www.konsumentverket.se).

Observera att ångerrätten är begränsad. Om Kunden påbörjar visning av beställt Materialet samtycker Kunden till att Nenda påbörjar fullgörandet av leveransen även om ångerfristen inte har löpt ut. Kunden medger att denne inte har någon ångerrätt från och med den tidpunkt då Kunden påbörjar visning av Materialet.

Om Kunden frånträder en beställning med stöd av ångerrätten kommer Nenda utan avdrag återbetala vad Kunden erlagt för det Material som omfattas av den aktuella beställningen. Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag då Nenda underrättades om Kundens beslut att frånträda beställningen.

 1. Användning av Tjänsten m.m.

Samtliga immateriella rättigheter avseende Tjänsten och Materialet innehas av Nenda eller dess licensgivare och detta Avtal innebär ingen överlåtelse av några rättigheter till Tjänsten eller Materialet till Kunden.

Nenda upplåter endast till Kunden en icke-exklusiv, begränsad och icke-överlåtbar rätt att använda Tjänsten, och det Material som ingår i Tjänsten, på så sätt och under den tid som framgår av dessa Användarvillkor. Kunden ansvarar för att Tjänsten inte används i strid med gällande lagstiftning samt att Tjänsten endast används för personligt och privat bruk.

Materialet som Kunden får tillgång till genom Tjänsten skyddas av svensk och internationell upphovsrättslagstiftning, och annan tillämplig lagstiftning. Kunden får inte förfoga över Materialet i strid med upphovsrättslagstiftningen, annan tillämplig lagstiftning eller i strid med detta Avtal. Detta innebär bland annat att Kunden inte får sprida eller kopiera Materialet, inte tillgängliggöra Materialet till allmänheten eller använda Materialet i kommersiellt syfte.

Materialet kan ha innehåll som anses olämpligt för minderåriga eller som kan uppfattas vara oanständigt eller stötande. Förälder eller vårdnadshavare som tillåter minderårig att använda sig av Tjänsten är ensamt ansvarig för att bedöma huruvida Materialet är lämpligt för den minderåriga eller ej.

Kunden får inte kringgå, ta bort, ändra eller i övrigt påverka den teknik och/eller det säkerhetssystem som Nenda använder för att skydda Tjänsten.

Kundens agerande i strid med denna punkt 6 ska alltid anses som ett väsentligt avtalsbrott och medföra rätt för Nenda att omedelbart säga upp Avtalet och stänga av Kunden från att använda Tjänsten utan skyldighet att återbetala erlagd ersättning. Sådant agerande kan även medföra skadeståndsskyldighet för Kunden.

Nenda förbehåller sig även rätten att i övrigt stänga av Kunden från all användning av Tjänsten, utan skyldighet att återbetala erlagd ersättning, vid brott mot detta Avtal.

 1. Nendas ansvar för fel i Tjänsten

Tjänstens karaktär gör att störningar, t.ex. på grund av överbelastning, nätverks- och/eller andra kommunikationsfel och/eller problem, kan förekomma som kan innebära att Kunden inte kan ta del av Tjänsten eller visst Material. Kunden är även medveten om och godkänner att Tjänsten, och Material som ingår i Tjänsten, kan vara otillgänglig under avbrott för underhåll av Tjänsten.

Kunden är medveten om att Materialet som tillgängliggörs via Tjänsten har producerats vid olika tidpunkter och med olika tekniska förutsättningar. Kunden accepterar därför att Tjänstens innehåll kan vara av skiftande uppspelningskvalitet, exempelvis beträffande ljud och bild, och att det tillhandahålls i “befintligt skick”.

Utöver vad som anges ovan är Nendas ansvar begränsat till att endast omfatta fel i Tjänsten som beror på Nenda eller sådan tredje part som Nenda anlitar. Nenda ansvarar t.ex. inte för fel som beror på utrustning som inte tillhör Nenda eller sådan tredje part som Nenda anlitar.

Skulle Nendas avtal med rättighetshavare upphöra, eller om åtkomsten till Material som köpts inom ramen för Tjänsten av någon annan anledning upphöra på grund av orsaker för vilka Nenda ansvarar, äger Kunden rätt till kompensation, motsvarande värdet av det Material som inte längre kan användas, i form av en voucher som kan användas för beställning av annat Material i samband med Tjänsten.

Nenda är inte ansvarigt för direkta eller indirekta skador till följd av användandet av Tjänsten eller Materialet eller till följd av fel och brister i Plattformen såvida inte annat uttryckligen framgår av dessa användarvillkor.

 1. Reklamation

Om Kunden anser att Tjänsten är felaktig måste Kunden, för att få åberopa felet, lämna en reklamation. Sådan reklamation görs till Nendas kundtjänst (kontaktuppgifter till kundtjänsten  och övriga kontaktuppgifter till Nenda anges nedan.

Vid reklamation ska Kunden uppge viss information t.ex. vilket del av Materialet som reklamationen avser, datum och klockslag för felet, vilken kommersiell fastighet kunden befann sig i, , kontaktuppgifter till Kunden, en detaljerad redogörelse för felet etc. Kunden ska vidare skicka med kvittot för den betalda avgiften för det Material som reklamationen avser eller på annat sätt kunna visa sitt inköp.

 1. Uppsägning

Nenda kan, utöver vad som anges ovan, säga upp Avtalet med omedelbar verkan om Nenda (i) beslutar att stänga Tjänsten helt eller delvis, (ii) beslutar att väsentligen förändra Tjänsten och/eller Material eller annat innehåll eller (iii) har annan skälig anledning att säga upp Avtalet. Uppsägning av Avtalet från Nendas sida kan ske via e-post, telefon eller information på Webbplatsen. Nenda kommer vid sådan uppsägning att återbetala den del av Kundens erlagda avgift som motsvarar berörd del av Tjänsten som inte längre kan användas.

 1. Behandling av personuppgifter

I samband med att du registrerar ett konto för Tjänsten lämnar du vissa personuppgifter

Mer information om hur Nenda behandlar dina personuppgifter hittar du i Nendas Personuppgiftspolicy som finns tillgänglig på Nendas hemsida, www.nenda.com.

 1. Cookies

En cookie är en liten datafil som skickas till och lagras på Kundens enhet när denne använder Tjänsten. Det finns två typer av cookies, permanenta cookies och temporära cookies (s.k. sessionscookies). Permanenta cookies lagras på Kundens enhet under en längre period medan sessionscookies försvinner när Kunden stänger ned webbläsaren. Om Kunden inte vill acceptera användandet av cookies kan Kunden ändra inställningarna i sin webbläsare så att cookies helt eller delvis inte tillåts. Notera att delar av Webbplatsen eller Tjänsten kan sluta fungera eller fungera sämre om Kunden avaktiverar funktionen avseende cookies.

Du kan läsa mer om användningen av cookies i vår cookiepolicy som finns tillgänglig på Nendas hemsida, www.nenda.com.

 1. Ändring av Avtalet, Tjänsten och Materialet samt överlåtelse av Avtalet

Nenda förbehåller sig rätten att när som helst ändra Avtalet, Tjänsten och/eller det Material som ingår i Tjänsten. Meddelande om ändring i Avtalet som inte är till uppenbar fördel för Kunden kommer att lämnas via e-postmeddelande och kan även lämnas på Webbplatsen, varför Kunden rekommenderas att regelbundet uppdatera sig via Webbplatsen. Om Kunden inte accepterar meddelad ändring av Avtalet som inte är till uppenbar fördel för Kunden, har Kunden rätt att säga upp Avtalet i berörd del med verkan från den tidpunkt ändringen träder i kraft. Kunden ska anses ha accepterat ändringen av Avtalet, Tjänsten och/eller det Material som ingår i Tjänsten om Kunden inte inom 30 dagar från och med att ändring har meddelats informerar Nenda om att Kunden vill säga upp Avtalet, eller dessförinnan om Kunden fortsätter att använda Tjänsten efter att det att ändringen har trätt ikraft.

Nenda har rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet till annan.

 1. Tillämplig lag och tvist

Svensk lag ska tillämpas på Avtalet.

Vid tvist mellan Nenda och Kunden ska parterna i första hand försöka lösa tvisten genom överenskommelse. Om parterna inte kan enas, kan tvisten avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden. Part har dock alltid rätt att väcka talan vid allmän domstol.

EU-kommissionen erbjuder en webbplats för att hjälpa missnöjda kunder att lösa tvister, du hittar den här: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 1. Kundtjänst

Kunden är välkommen att kontakta Nendas kundtjänst för ytterligare information eller vid behov av support. Kontaktuppgifter till Nendas kundtjänst finns på Webbplatsen.

 1. Kontaktuppgifter till Nenda

Nenda AB

c/o SPWM SPECIAL CLIENTS SERVICES AB Box 7785

103 96 Stockholm

Sverige